PIT 11

formularz rozliczeniowy, PIT, podatek

fot. tax, pixabay.com., falco, cc

  To informacja o dochodach podatnika, którą otrzymuje zarówno Urząd Skarbowy, jak i podatnik od płatnika.  Obejmuje on:

- zakłady pracy;
- osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
- osoby prawne i jej jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które zawierały umowy-zlecenia lub o dzieło i wypłacały wynagrodzenie za nie osobom fizycznym, które nie prowadzą działalności gospodarczej;
- osoby prawne, które wypłacały świadczenia dla osób, niezależnie od sposobu ich powoływania, należących do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących; osoby prawne i ich jednostki organizacyjne, które wypłacają emerytury i renty z zagranicy;
- jednostki organizacyjne uczelni, placówki naukowe, zakłady pracy oraz inne jednostki organizacyjne;
- organy zatrudnienia biura terenowe Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – od świadczeń wypłacanych z tego funduszu;
- areszty śledcze oraz zakłady karne;
- oddziały Wojskowej Agencji Mieszkaniowej;
- podmioty przyjmujące osoby na praktykę absolwencką.

Płatnik przesyła informację po jednym egzemplarzu do obu tych podmiotów do końca lutego, zatem do 28 lutego 2014 r. za rok 2013.