PIT 37

formularz rozliczeniowy, PIT, podatek

fot. tax, pixabay.com., falco, cc

  Formularz jest przeznaczony dla podatników, którzy:
- uzyskali przychody ze źródeł położonych na terytorium RP, opodatkowane na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, w szczególności z tytułu: – wynagrodzeń i innych przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, – emerytur lub rent krajowych, – świadczeń przedemerytalnych, zasiłków przedemerytalnych, – dniówek obrachunkowych i innych przychodów z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub innych, – zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, – stypendiów, – przychodów z działalności wykonywanej osobiście, – przychodów z praw autorskich i innych praw majątkowych, – świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, – należności za pracę przysługujących tymczasowo aresztowanym oraz skazanym.
-  nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej oraz działów specjalnych produkcji rolnej.
- nie są obowiązani doliczać do uzyskanych dochodów, wpływów małoletnich dzieci. W przypadku podatników wnoszących o wspólne opodatkowanie dochodów małżonków, powyższe warunki dotyczą obojga małżonków.

 

Formularz PIT-38 jest przeznaczony dla rozliczających, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody z tytułu :
- odpłatnego zbycia: papierów wartościowych, pożyczonych papierów wartościowych (sprzedaż krótka), pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających, udziałów w spółkach mających osobowość prawną;
- objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Pobierz formularz rozliczeniowy PIT-37

Pobierz broszurę informacyjną PIT-37

PIT-O

PIT-2K

PIT-D