Ulga prorodzinna

banknot, rozliczenie, ulga

fot. bill, pixabay.com., steinchen, cc

   W 2014 roku również ulegnie drobnym zmianą. Do tej pory ulga prorodzinna przysługiwała w wysokości 92,67 zł miesięcznie (rocznie kwota ta wynosiła 1112,04 zł) niezależnie od ilości posiadanych dzieci, jak i wysokości uzyskiwanego dochodu.
Po wprowadzeniu zmian obowiązujących od stycznia 2014, Z ulgi skorzystają rodzice, którzy posiadają więcej niż dwoje dzieci. Biorąc pod uwagę liczbę posiadanych pociech limit ulgi będzie wynosił  odpowiednio od 92,67 zł do 185, 34 zł miesięcznie oraz od 1112,04 do 2224,08 zł rocznie na dziecko.

Ulga przysługuje z tytułu wychowywania małoletnich dzieci w stosunku do których:
•    wykonywana była władza rodzicielska,
•    pełniona była funkcja opiekuna prawnego, jeżeli dziecko zamieszkiwało z takim opiekunem,
•    sprawowana była opieka poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Wysokość odliczenia za każdy miesiąc wynosi:
•    92,67 zł (tj. 1/6 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale obowiązującej skali podatkowej) na pierwsze dziecko,
•    92,67 zł na drugie dziecko,
•    139,01 zł na trzecie dziecko,
•    185,34 zł na czwarte i odrębnie taką samą kwotę na każde kolejne dziecko.

Odliczenie dotyczy obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim – kwotę tę mogą odliczyć od podatku w częściach równych lub w dowolnych.

W przypadku jednego dziecka, rodzice powinni od tego roku analizować limit osiąganych dochodów. Ulga  prorodzinna przysługuje podatnikowi w następujących sytuacjach:
a) podatnik pozostaje przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim i dochody jego oraz jego małżonki, nie przekroczyły w roku podatkowym łącznie kwoty 112.000 zł,
b)  podatnik nie pozostaje w związku małżeńskim, w tym również przez część roku podatkowego, a jego dochody nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 56.000 zł, za wyjątkiem podatnika samotnie wychowującego małoletnie dziecko, do którego ma zastosowanie kwota dochodu w wysokości 112.000 zł.

Posiadając dwoje dzieci, ulga prorodzinna będzie przysługiwać w tym wymiarze, co w roku poprzednim. Inaczej jest w przypadku rodzica dwójki dzieci, z których jedno jest pełnoletnie i przekroczy limit przychodów. Taki rodzic będzie musiał  sprawdzać własne dochody w danym roku (małżonkowie 112.000 zł łącznie), by skorzystać z ulgi na pierwsze dziecko, którego wychowanie teoretycznie uprawnia do ulgi. Przy przekroczeniu limitu dochodów rodziców, zarobki wakacyjne drugiego pełnoletniego dziecka pozbawią ich uprawnienia nie tylko do ulgi za drugie, ale także na pierwsze dziecko.  Rozliczając się, najlepiej najpierw brać pod uwagę liczbę dzieci, do których przysługuje ulga. Dopiero potem brać pod uwagę kwotę ulgi.

Co istotne z ulgi możemy skorzystać, jeśli opłacamy podatek na zasadach ogólnych. Za dochody, które należy brać pod uwagę, uważa się dochody uzyskane łącznie w danym roku podatkowym, do których mają zastosowanie:
•    skala podatkowa (podatek 18 i 32%, czyli wszystkie podstawowe tytuły zarobkowania),
•    podatek liniowy 19%, czyli wykazywanych standardowo na PIT-36L (mimo, że podatnik od dochodów opodatkowanych w ten sposób nie odliczy ulgi, to dochody tego rodzaju do limitu musi doliczyć),
•    dochody ze zbycia akcji, udziałów w spółkach i pochodnych papierów wartościowych oraz praw z nich wynikających (czyli wykazywanych standardowo na PIT-38).

Bardzo ważną kwestią jest także fakt, że ustawa precyzuje, „jakie” dzieci pozwalają na skorzystanie z ulgi. Możemy z niej skorzystać wychowując dzieci:
małoletnie,
bez względu na wiek,  jeżeli otrzymywały zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
do ukończenia 25 lat, uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, w przepisach Prawo o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie.
W tych przypadkach odliczenie przysługuje rodzicom jeżeli w roku podatkowym dzieci te nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach ogólnych według skali podatkowej albo dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30b ustawy o PIT w łącznej wysokości przekraczającej kwotę 3089 zł.
Z ulgi mogą skorzystać także rodzice dzieci studiujących za granicą. Otrzymywanie przez dziecko dodatku pielęgnacyjnego bądź renty socjalnej, również nie pozbawia rodziców możliwości skorzystania z ulgi.

W celu skorzystania z uli prorodzinnej należy do formularza PIT – 37, lub PIT – 36 dołączyć załącznik PIT – O, w którym wykaże kwotę odliczenia.  Powinno się  w nim podać dane dotyczące dzieci, np. daty ich urodzenia i numery PESEL.